Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip examinerande
Perfekt particip examinerad
Supinum examinerat
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens examinerar examinerar examinerar examinerar examinerar examinerar
Preteritum examinerade examinerade examinerade examinerade examinerade examinerade
Futurum ska examinera ska examinera ska examinera ska examinera ska examinera ska examinera
Konditionalis I skulle examinera skulle examinera skulle examinera skulle examinera skulle examinera skulle examinera
Perfekt har examinerat har examinerat har examinerat har examinerat har examinerat har examinerat
Pluskvamperfekt hade examinerat hade examinerat hade examinerat hade examinerat hade examinerat hade examinerat
Futurum exaktum ska ha examinerat ska ha examinerat ska ha examinerat ska ha examinerat ska ha examinerat ska ha examinerat
Konditionalis II skulle ha examinerat skulle ha examinerat skulle ha examinerat skulle ha examinerat skulle ha examinerat skulle ha examinerat
Imperativ - examinera - examinera -

Verben ähnlich wie examinera

Konjugierte Verben vor und nach examinera