Gesamte Verbformen: 53
Imperative und Partizipien
Presens particip ersättande
Perfekt particip ersatt
Supinum ersatt
Art/Gattung jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens ersätter ersätter ersätter ersätter ersätter ersätter
Preteritum ersatte ersatte ersatte ersatte ersatte ersatte
Futurum ska ersätta ska ersätta ska ersätta ska ersätta ska ersätta ska ersätta
Konditionalis I skulle ersätta skulle ersätta skulle ersätta skulle ersätta skulle ersätta skulle ersätta
Perfekt har ersatt har ersatt har ersatt har ersatt har ersatt har ersatt
Pluskvamperfekt hade ersatt hade ersatt hade ersatt hade ersatt hade ersatt hade ersatt
Futurum exaktum ska ha ersatt ska ha ersatt ska ha ersatt ska ha ersatt ska ha ersatt ska ha ersatt
Konditionalis II skulle ha ersatt skulle ha ersatt skulle ha ersatt skulle ha ersatt skulle ha ersatt skulle ha ersatt
Imperativ - ersätt - ersätt -

Konjugierte Verben vor und nach ersätta